សត្វដែលគួរឱ្យគោរព (មានចំណងជើងថាខ្លួនឯង)

ការសប្បាយដ៏រឹងមាំរឹង។
សត្វដែលគួរឱ្យគោរពដោយសត្វអភិជន

Leave a Comment